افسران - دانه های عاشقی...

در زندگی برای هر آدمی
از یک روز
از یک جا
از یک نفر


به بعد . . . !
دیگر هیچ چیز مثل قبل نیست
نه روزها ، نه رنگ ها ، نه خیابان ها
همه چیز می شود
" دوست داشتن " ...
و من معنای دوست داشتن را هنوز نمی دانم ...