افسران - ای باغ! در هوای شکوفا شدن نباش، این ابر ها بشارت باران نمی دهند...

شاهرگ های زمین از داغ باران پر شده ست
آسمانا! کاسه ی صبر درختان پر شده ست...

فاضل نظری