افسران - بهار هم بی‌تو سوء تعبیر یک زمستان است…

نیستی و بهار هم
بی‌تو
سوء تعبیر یک زمستان است…


سید علی میر افضلی